هتل شهرک نفت | 09921616231

هتل شهرک نفت پس از آن، اتاق‌های کوچک و کوچک هتل بزرگ‌تر شدند. تلفن با شماره‌گیری مستقیم جایگزین شد باجه تلفن همراه با اتصال بی‌سیم و بی‌سیم جایگزین می‌شود. آزاد جای خود را عوض کرد و جای خود را عوض کرد و جای خود را عوض کرد. پرهزینه، اما به ندرت از استخرهای شنا استفاده …