هتل حکیمیه | 09921616231

هتل حکیمیه محدودیت‌های ثبت سطح: باید در یکی از سطوح زیر ثبت‌نام کنید: تحصیلات تکمیلی. هتلداری محدودیت‌های دانشگاهی: باید در یکی از دانشکده‌های زیر ثبت‌نام کنید: گردشگری ورزشی : این درس ممکن است برای اعتبارات اضافی تکرار نشود. هتل نزدیک حکیمیه . توسعه گردشگری پایدار. ۳ ساعت اعتباری. این دوره سه حوزه اصلی را بررسی …