هتل شهرزیبا | 09921616231

هتل شهرزیبا وسایل نقلیه جاده‌ای (ساخت و استفاده) مقررات ۱۹۸۶ این مقررات برای استفاده از نفت مایع اعمال می‌شوند وسائل نقلیه گاز آن‌ها نیاز به این دارند که خودرو به اندازه کافی تهویه شده و وضعیت آن را کنترل می‌کند. هتل نزدیک شهرزیبا در حالی که وسیله نقلیه در حال حرکت است نباید روشن شود. …